លក្ខណៈសម្បត្តិម៉ាញេទិក

មេដែកទាំងអស់អាចជា OEM & ODM

យើងអាចបង្កើតមេដែកបានតាមការអនុវត្តរបស់អ្នក។នេះគឺជាបញ្ជីការអនុវត្តមេដែករបស់យើង។

ព័ត៌មានលម្អិត ៧
បញ្ជីការពារម៉ាញេទិក ferrite
សូកូ
មេដែកជាប់