ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

រោងចក្រ 0101
រោងចក្រ 0102
រោងចក្រ 0104
图片 ៤

ឧបករណ៍ផលិតកម្មសម្ភារៈ

ឧបករណ៍ផលិតសម្ភារៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីធានាបាននូវសារពើភ័ណ្ឌគ្រប់គ្រាន់

ឧបករណ៍កែច្នៃ និងផលិត

រោងចក្ររបស់យើងមានកម្លាំងបច្ចេកទេសខ្លាំង និងឧបករណ៍កែច្នៃ និងផលិតកម្រិតខ្ពស់ និងមានប្រសិទ្ធភាព។

图片 ១១
图片 ១២
រោងចក្រ ០២០៣
រោងចក្រ 0204

ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យគុណភាព

ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តគុណភាពល្អឥតខ្ចោះដើម្បីធានាគុណភាពផលិតផល

រោងចក្រ 0301
រោងចក្រ 0302
រោងចក្រ ០៣០៣
រោងចក្រ 0304